Humanismi ja kokonaisvaltaisuus

Arvomme ja periaatteemme nojaavat humanistiseen ihmiskuvaan  ja kokonaisvaltaiseen hoitokäsitykseen. Pidämme terveyden edistämisessä ja hoitosuhteissa tärkeänä asiakkaan kokemuksia, aitoa kohtaamista, tasavertaisuutta, avointa keskustelua ja monitieteisyyttä

Kokemuksellisuus

On olemassa runsaasti tutkimustietoa siitä, kuinka kehollisin, luovin ja tietoisuustaitojamme kehittävin menetelmin voimme kohentaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Niissä on monesti kysymys oman kehon kuuntelun ja aistimisen opettelusta, rentoutumisesta, näkökulman muutoksista sekä henkilökohtaisesta vastuun otosta. Näillä menetelmillä on kokemusvaikutusta terveyteemme. Ihminen on paras kokemusasiantuntija itsensä suhteen. Tämä resurssi kannattaa ottaa käyttöön.

Esimerkiksi luontokokemuksilla on tutkitusti parantavia vaikutuksia. Kokemuksemme kautta myös luontosuhteemme syvenee ja oivallamme, että luonnon haavoittaminen haavoittaa myös meitä itseämme.

Arvostamme myös ihmisen henkistä eli psyykkisen ylittävää olemuspuolta. Henkisyys voi, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla uskonnollisuutta. Ymmärrämme henkisyyden ihmisluontoon kuuluvaksi ominaisuudeksi ja resurssiksi. Henkisyyttä voisi kuvata eräänlaiseksi yksilölliseksi ”hiljaiseksi tiedoksi” siitä, miksi olen syntynyt tähän maailmaan, mikä on elämässäni tärkeää ja mihin itseäni suurempaan olen elämässäni yhteydessä.

Kannustamme jokaista oman monimuotoisen henkisyytensä tutkimiseen ja etsimiseen. Kannustamme myös luovuuteen ja tätä kautta oman potentiaalin vahvistamiseen. Jokainen on luonnostaan, itselleen ominaisella tavalla luova ja viisas.

Hyväksyvä läsnäolo

Ehkä suurin yhteiskunnallinen muutos, jolla voimme parantaa radikaalisti ihmisen koettua terveyttä ja (työ)hyvinvointia on, se että jokainen ihminen voi saada kaiken sen rakkaudellisen hyväksyvän läsnäolon joka hänelle kuuluu. Asiakkaan, mutta myös auttajan hyvinvointia lisää aina se, että toimitaan hyväksyvän läsnäolon tilassa ja opitaan olemaan arvostavassa vuorovaikutuksessa sekä itseen että muihin.

Vertaisuus ja tarinallisuus

Toivo, yhteisöllisyys, elämän tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys sekä myötätunto kannattelevat hyvää ja tervettä elämää. Näin on myös sairauden ilmaantuessa. Me ihmiset emme tarvitse vain asiantuntijoita, vaan opimme ja oivallamme myös toinen toisiltamme ja omasta elämäntarinastamme. Jokaisella on yksilöllinen historiansa ja erityiset kokemuksensa. Voimme antaa arvostavassa ilmapiirissä jotakin toisen tarinaan ja voimme vastaanottaa uusia hyvää elämää kannattelevia merkityksiä toisten kertomuksista.

Itseohjautuvuus ja dialogisuus

Jotta asiakkaan itseohjautuvuus vahvistuisi, terveydenhuollon ammattilainen voi soveltaa reflektiivisyyteen perustuvia kokemuksellisia hoitomenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja.  Ammattilaisina, toinen toistemme ja asiakkaiden ajatusten peilauksella ihmistuntemuksemme kehittyy ja alamme hahmottaa ihmistä ja ihmisen elämää kokonaisvaltaisemmin, rikkaammin ja moniäänisemmin. Itsensä tunteva ammattilainen ymmärtää ja arvostaa asiakkaiden erilaisuutta ja osaa tarjota yksilöllisiä menetelmiä esim. itsehoitoon. 

Haluamme edistää avointa monitieteellistä dialogia erilaisista hoitonäkemyksistä ja ihmiskäsityksistä kunnioittavassa ja arvostavassa ilmapiirissä. Pyrimme välttämään turhia vastakkaisasetteluja. Asiakkaalle on tärkeintä saada apua ongelmiinsa. Se on meillekin tärkeää. Ammattilaisella puolestaan tulee olla mahdollisuus kehittyä työssään ja voida hyvin.

Integratiivisuus ja monitieteellisyys

Erilaisten ja toisistaan poikkeaviinkin maailmankuviin nojaavien hoitomuotojen integroiminen palvelemaan asiakasta on hyvää terveydenhoitoa. Se mahdollistaa sekä ammattilaisten että asiakkaiden elinikäisen oppimisen ja tuo merkityksellisyyttä elämään ja työhön. 

Haluamme vahvistaa yhteiskunnallisen terveyskeskustelun moniäänisyyttä. Tahdomme olla mukana eheyttävässä, uskomusten ja arvojen jatkuvasti virtaavassa muutoksessa tavoitteena hyvinvoiva ihminen, toimiva terveydenhoito ja yhteiskunta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, eri hoitomuotojen toimivuuden arvioimista konkreettisissa hoitoympäristöissä sekä eri tieteenalojen ”näyttöjen” tarkastelua uudesta, integratiivisesta näkökulmasta.  Peruskysymys on ”Mistä ihmiselle konkreettisesti, oikeassa elämässä, on eniten apua?”. On aika kutoa yhteen kaikki se aineellinen ja henkinen hyvä, mitä terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi erityistieteissä on luotu.   

Olemme mukana myönteisessä terveyskulttuurin muutoksessa. Yhä useampi haluaa ottaa vastuuta terveydestään. Tämä on itseohjautuvuutta. Se syntyy, kun löydämme itseemme ja muihin luontokappaleisiin hyväksyvän ja rakkaudellisen suhteen.  

IMG_2588